สถานที่ทำงานปลอดภัย

ซิก้าถือว่า ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ซิก้าได้วางแผนเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัย และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิเช่น การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบ การฝึกอบรม และวิธีแก้ไขเมื่อเกิดอันตราย

พนักงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงได้ทราบวิธีการกำจัด หรือลดอันตรายให้น้อยที่สุด โดยพนักงานสามารถแจ้งสารเคมีอันตรายที่พบใหม่ หรือที่ไม่เคยพบมาก่อนให้กับผู้จัดการด้านความปลอดภัยได้รับทราบ โดยซิก้าได้วางแผนกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติสำหรับขั้นตอนที่ถูกต้องในสถานที่ทำงาน การจัดการกับสารเคมีอันตราย และวิธีการปฏิบัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

คู่มือในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม ถ้อยแถลงเีกี่ยวกับความปลอดภัย และผู้จัดการด้านปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสื่อสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การฝึกอบรมจะเริ่มต้นจากพื้นฐานเบื้องต้นของวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยไปจนถึงทักษะขั้นสูงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างปลอดภัย การฝึกอบรมมีทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หรือรวมถึงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และมีเอกสารประกอบการตรวจสอบ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบในสถานที่ทำงาน  แผนด้า่นความปลอดภัยนี้รวมถึงระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับการอบรม ซึ่งมีทั้งการฝึกอบรมภาคบังคับ แผนการสนับสนุนส่งเสริม และการลงโทษทางวินัย

การสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุเป็นอีกส่วนหนึ่งของแผนด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยได้ถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสาขาของซิก้า

สถิติของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน และทำให้ต้องหยุดงานมากกว่าหนึ่งวันเพื่อพักรักษาตัวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้งต่อพนักงาน 1,000 คนยังคงเป็นไปตามสถิติของปีก่อนหน้านี้  จำนวนวันทำงานที่สูญเสียไปลดลงเล็กน้อยจาก 1,093 เป็น 1,067 วัน