Province   District   Shop   Telephone  
Buri Ram Krasang Tanasit Panich Co., Ltd. 044-691001-3
Buri Ram Muang Buri Ram Home Megamart Co.,Ltd. 044-602-602
Buri Ram Huai Rat Kongpop Ltd., Part. 044-658-146
Chaiyaphum Bamnet narong PetchPermPoon Ltd.,Part. 044-842955
Chaiyaphum Muang Chaiyaphum Chaiyapoom Rungruang Ltd., Part. 044-811-355
Chaiyaphum Muang Chaiyaphum Meng Seng Hong LP. 044-811991
Chaiyaphum Muang Chaiyaphum Siam Global House Public Co., Ltd. (Chaiyaphum) 043-519777
Kalasin Kuchinarai D Home Sukkhaphan Ltd., Part. 043-851614
Kalasin Kuchinarai Thai Permpoon Home Shop Retail Co., Ltd. 043-522444
Khon Kaen Banphai Banphai Tiehenglee Ltd., Part. 043-272-046
Khon Kaen Muang Khon Kaen Konkaen Quality Concrete Co., Ltd. 043-221-217
Khon Kaen Muang Khon Kaen Homehub Co.,Ltd. (Khonkaen) 045-319500
Khon Kaen Muang Khon Kaen Thaipipat Watsadukorsang Co.,Ltd. 043-246383-5
Khon Kaen Nong song hong Sereekasang Nongsonghong Ltd., Part. 043-491001
Mahasarakham Phayakhaphum phisai Thai Permpoon Home Shop Center Co.,Ltd. 043-522444
Nakhon phanom That phanom Jureephan Wassadu Ltd., Part. 042-525460
Nakhon Ratchasima Muang Nakhon Ratchasima Amornwut 2004 Co., Ltd. 044-282-692-4
Nakhon Ratchasima Muang Nakhon Ratchasima Por.Phan Construction Co.,Ltd. 044-466138-9
Nakhon Ratchasima Muang Nakhon Ratchasima Sahakit Steel Ltd.,Part. 044-266803-4
Nakhon Ratchasima Muang Nakhon Ratchasima Siam Global House Public Co., Ltd. (Nakhon Ratchasima) 043-519777
Nakhon Ratchasima Pak Chong Cherdchai Pattanakarn LP. 044-312-234
Nakhon Ratchasima Pak Chong Yingcharoenpanichpakchong Ltd.,Part. 044-311-331                     044-319-037
Nakhon Ratchasima Pakthongchai Bua Wassaduphan Ltd., Part. 044-441-191                     044-441-891
Nong Bua Lam Phu Muang Nong Bua Lam Phu Ung Chun Ha (1994) Ltd., Part. 042-312-690-2
Nong Khai Muang Nong Khai Mega Home Center Co.,Ltd. (Nongkai) 042-028-111
Nong Khai Muang Nong Khai Chanon Wassadu Co., Ltd. 042-464642
Roi ed Muang Roi ed Siam Global House Public Co., Ltd. (Roied) 043-519777
Roi ed Muang Roi ed Thai Permpoon Home Shop Co.,Ltd. 043-522444
Saraburi Muang Saraburi Wisawaphan Supply Co., Ltd. 036 - 310412-4
Sakonnakhon Phang khon Thai Permpoon Home Shop Retail Co., Ltd. 043-522444
Sakonnakhon Sawang daen din Subthaweekhoon Big Home Ltd., Part. 042-721771
Srisaket Muang srisaket King Watsadu Home Center Co., Ltd. 098-663 7750
Surin Muang Surin IQ Moderntrade Co.,Ltd. 044-713744
Ubol Ratchathani Muang Ubol Ratchathani Kimchieng Construction Material Ltd., Part. 045-243-287-8
Ubol Ratchathani Muang Ubol Ratchathani Homehub Co.,Ltd. 045-206-111                     045-319-500
Ubol Ratchathani Muang Ubol Ratchathani Do Home Co., Ltd
045-352-888
Ubol Ratchathani Warin Chamrap Homehub Co.,Ltd. (Branch 2) 045-319-511
Udon Thani Muang Udon Thani Udorn Thaipipat Ltd., Part. 042-244-323-7
Udon Thani Muang Udon Thani Thaipipat Tool & Homemart Co., Ltd. 042-325-444