10/06/2021

ตลอดระยะเวลาที่ บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน มูลนิธิและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสุขต่อชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และอาสาสมัคร เพื่อก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ทำให้นักเรียน ครู และบุคคลากร มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน

สรุปการดำเนินโครงการในปี 2564

ในปี 2564 ซิก้า ประเทศไทย ได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อสร้างห้องน้ำขนาด 8 x 12 เมตร จำนวน 22 ห้อง ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 4 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี สระบุรี และลพบุรี รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ SikaTop® -107 Seal TH, Davco TTB Plus, Davco Extra plus, Sikasil -129 Kitchen & Bathroom และ Lanko Loft อาสาสามัครที่เป็นพนักงาน จำนวน 143 คน ได้เข้าร่วมทำงานในส่วนของงานกันซึม งานตกแต่งผนังลอฟท์ และงานปูกระเบื้อง โดยผู้รับเหมาทำงานในส่วนของงานโครงสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้างห้องน้ำ จำนวน 4 โรงเรียน มีดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
  อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 2. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 3. โรงเรียนบ้านหนองแขม
  อ.เมือง จ.ลพบุรี
 4. โรงเรียนวัดนายาว
  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ภาพห้องน้ำเดิมที่มีอยู่

บ้านธรรมรัตน์
วัดนายาว
หนองสองห้อง
บ้านหนองแขม

ภาพงานในส่วนของโครงสร้างโดยผู้รับเหมา

การก่อสร้างห้องน้ำ
ระหว่างการก่อสร้างห้องน้ำ
การก่อสร้างห้องน้ำ บ้านธรรมรัตน์
การก่อสร้างห้องน้ำส่วนโครงสร้าง

ภาพบรรยากาศการทำงานของอาสาสมัคร

ภาพห้องน้ำหลังจากก่อสร้างเสร็จ

ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้อง
ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้องที่เสร็จแล้ว
นักเรียนบ้านธรรมรัตน์ กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่

ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลของโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือในชุมชนของท่านผ่านช่องทางด้านล่าง  ทีมงานจะนำมาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและทำแผนนำเสนอโครงการในลำดับต่อไป

คุณอรวรรณ ขันธประณีต

บริษัท ซิก้า ประเทศไทย จำกัด

700/37 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ถ. บางนา-ตราด กม.57 ต. คลองตำหรุ
อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

+66 3810 9582
ส่งอีเมล