ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ ซิก้ามีส่วนร่วมในหลาย ๆ โครงการที่เป็นการพัฒนาความยั่งยืน และการพัฒนาบุคคลากรในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศหรือโดยตรง การมีส่วนร่วมทางสังคมของซิก้ายังครอบคลุมถึงการสนับสนุนองค์กร และการริเริ่มใน สาขาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการกีฬา

การมีส่วนร่วมต่อชุมชน

โครงการห้องสมุดจีน

ซิก้าสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • การสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสังคมและระบบนิเวศที่ดี
  • การอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพงานก่อสร้างแก่นักศึกษา
  • โครงการน้ำระบบนิเวศ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมของซิก้า


ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของซิก้า คือ การสนับสนุนชุมชน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้แก่สังคม เร่งฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพการก่อสร้างให้มีศักยภาพ และให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ภูมิภาคที่ประสบภัยพิบัติ

วัฒนธรรมองค์กร

ทีมซิก้าโปรตุเกส

ลูกค้ามีความสำคัญสูงสุด ความกล้าที่จะมุ่งสู่นวัตกรรม ความยั่งยือนและความซื่อสัตย์สุจริต การให้อำนาจและการเคารพต่อผู้อื่น และการจัดการเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ เป็นองค์ประกอบที่นิยามวัฒนธรรมองค์กรของซิก้า ค่านิยมและหลักปฏิบัติในการบริหารนี้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของซิก้าทั่วโลก พนักงานซิก้าทุกคนทั่วโลกยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม 5 ประการ วัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ ความโปร่งใส และการเปิดกว้างของกลุ่มบริษัทซิก้า มีรากฐานที่มั่นคงในระดับโลกซึ่งนำไปปฏิบัติจริงทั่วโลก

อาสาสมัคร

ซิก้าแทนซาเนียอาสาสมัครโครงการ Scholl

ซิก้าสนับสนุนงานอาสาสมัครที่เป็นกิจกรรมทางสังคมและการพัฒนาบุคคล พนักงานซิก้าทั่วโลกมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ และการค้นพบแง่มุมใหม่ ๆ ที่พวกเค้าอาจไม่เคยประสบมาก่อน

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

อียิปต์ซิก้า - ทีมคอนกรีตและป้องกันการรั่วซึม

ซิก้าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซิก้า ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานที่ไหนและทำงานตำแหน่งอะไร - แม้ว่าจะเข้มงวดกว่ากฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ก็ตาม ซิก้ายึดมั่นในหลักการ 10 ประการของ UN Global Compact และใช้มาตรฐาน เพื่อรวมมุมมองและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่น ซิก้าได้ลงนามใน UN Global Compact และเป็นสมาชิกของ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

การบริหารความหลากหลายเชื้อชาติ

ซีก้าทีมนิวซีแลนด์

การที่ซิก้ามีบริษัทฯ อยู่ทั่วโลก และใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เราสามารถบูรณาการวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ข้ามพรมแดนระดับประเทศได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ที่หลากหลายที่พนักงานแต่ละคนได้รับจากการทำงานในแต่ละวันเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหารระดับสูง ซิก้ามีผู้จัดการอาวุโสทั่วโลกมากกว่า 49 สัญชาติ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พนักงานสิก้า

บุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่เรามี ความปลอดภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา เป็นปัจจัยหลักต่อความสำเร็จของธุรกิจซิก้า มาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความมุ่งมั่นในการจัดการของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของพนักงาน สถานที่ทำงาน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง การรับรู้และการแก้ไขอันตราย การฝึกอบรมและการให้ความรู้ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการความปลอดภัยและการมีสุขภาพดีของซิก้า

ความร่วมมือและโครงการริเริ่ม

ความร่วมมือและโครงการริเริ่ม

ซิก้ามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด บริษัท มุ่งมั่นที่จะจัดการดำเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากลในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดโดย United Nations Global Compact Initiative