ที่ซิก้า คุณจะพบว่าวัฒนธรรมในองค์กรนั้นมองที่คุณค่า เช่น ความกล้าหาญในการเป็นส่วนหนึ่งของซิก้า ความขยันหมั่นเพียร และนวัตกรรม ซิก้ามีคาดหวังสูง ในขณะที่จ่ายสูงและให้มาก จุดมุ่งหมายของซิก้าคือการให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดี อุทิศและเสียสละให้แก่บริษัท เป็นรางวัลตอบแทนโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ นอกจากนั้น ซิก้ายังมีประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับชาติ ซิก้าให้ความสำคัญในแง่ต่างๆ เป็นอันดับแรกๆ ดังต่อไปนี้
ขอบเขตการพัฒนา

ซิก้ากำหนดขอบเขตการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และคาดหวังว่าพนักงานของซิก้าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตกลงไว้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ ซิก้ายังให้ความยืดหยุ่นแก่พนักงานในเรื่องของการออกแบบและบริหารงานในความรับผิดชอบของตัวเอง โอกาสในการได้ไปทำงานตามประเทศอื่นๆ ในโลก และการทำงานเป็นทีม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบอันสำคัญในการทำงานในกลุ่มซิก้า

 

ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละบุคคล

ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพนักงานซิก้าคือความสามารถในการปฏิบัติตนตามกฏระเบียบในสังคมระดับสูงต่างๆ เช่น มองและทำสิ่งที่อยู่ข้างหน้า เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ปฏิบัติตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ที่ซิก้า พนักงานจะต้องพยายามปฏิบัติตนตามระเบียบ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

 

บรรยากาศการทำงานในทางปฏิบัติ

พนักงานมีความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ ซิก้าสนับสนุนการทำงานภายใต้บรรยกาาศที่ดี ที่ซึ่งพนักงานสามารถพัฒนาความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพของตนและตามความสามารถส่วนบุคคลเรามุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อการสร้างนวัตกรรม การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการเคารพซึ่งกันและกัน สภาวะแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และปฏิบัติให้นำเพื่อความสำเร็จ

การสื่อสารแบบเปิด

เราเน้นการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานกับพนักงานซิก้าแบบเปิดเผย และโปร่งใส และตรงไปตรงมาโครงสร้างการบริหารงานในองค์กรซิก้าเน้นการการบริหารงานร่วมกัน จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 

ความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือ

ซิก้ามีพัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หลักการแรกเริ่มของบริษัทฯ ที่กำหนดโดย Kaspar Winkler และ Dr. Fritz Schenker คือ เน้นการเป็นผู้บุกเบิก และการเป็นผู้ประกอบการ และในวันนี้ ซิก้ากล้าที่จะเดินหน้าสานหลักการเดิมต่อไป โดยเพิ่มหลักการในเรื่องนวัตกรรม ความแข็งแรงของบริษัท เข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามที่องค์กรกำหนดไว้ในระยะยาว ซิก้าทุ่มเทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการรักษาและการสร้างงานในระยะยาว