การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • กลยุทธ์

  กลยุทธ์

  ด้วยจุดมุ่งหมายที่ตั้งปณิธานไว้ "เพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบ" ซิก้าจึงกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 ประการ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ผลประกอบการ ท้องถิ่นและสังคม พลังงาน การใช้น้ำ ของเสีย และความปลอดภัย

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม - การลดผลกระทบ

  การสร้างมูลค่าเพิ่ม - การลดผลกระทบ

  ซิก้ามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าด้วยผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ไขปัญหาตามห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตลอดจนอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มูลค่าที่เกิดขึ้นต้องมากกว่าผลกระทบจากการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้งาน

  การเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบ