การพัฒนาที่ยั่งยืน

 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม - การลดผลกระทบ

  การสร้างมูลค่าเพิ่ม - การลดผลกระทบ

  ซิก้ามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าด้วยผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ไขปัญหาตามห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตลอดจนอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มูลค่าที่เกิดขึ้นต้องมากกว่าผลกระทบจากการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้งาน

  การเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบ
 • กลยุทธ์

  กลยุทธ์

  ด้วยจุดมุ่งหมายที่ตั้งปณิธานไว้ "เพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบ" ซิก้าจึงกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 ประการ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ผลประกอบการ ท้องถิ่นและสังคม พลังงาน การใช้น้ำ ของเสีย และความปลอดภัย

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • แนวคิดแบบ Megatrends

  แนวคิดแบบ Megatrends

  การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับแนวความคิดที่ซิก้าได้วางไว้ในอนาคตอย่างแน่นหนา ซิก้าได้เรียกแนวความคิดนี้ว่า Megatrends ซึ่งเป็นแรงผลักดันอันแข็งแกร่งที่จะทำให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต ซิก้าได้วางแนวทางให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทโดยได้ตระหนักถึงหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงกำลังพิจารณาในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • ความรับผิดชอบต่ออนาคต

  ความรับผิดชอบต่ออนาคต

  ทรัพยากรที่จำกัด การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ น้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น ตลาดและแนวทางธุรกิจของซิก้า ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรม ซิก้ามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการบูรณาการ แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน และสร้างความยั่งยืนทางสังคม