หลักปฏิบัติและค่านิยมในการทำงานของซิก้า

ดาวน์โหลดเอกสาร

Sika Values and Principles (TH) (PDF,0.25 MB)

ซิก้าผู้นำระดับโลกที่มีหลักการทำงานและระเบียบปฏิบัติสืบต่อกันมา

 

บริษัทซิก้าก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ก่อตั้งผู้มีวิสัยทัศน์ คาสเปอร์ วิงเกอร์ บริษัทซิก้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาเข้าสู่บริษัทระดับโลก เป็นผู้นำในการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในระบบติดยึด ยาแนวรอยต่อ ดูดซับเสียง เสริมความแข็งแรงและป้องกันโครงสร้าง ทั้งในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์

เราเชื่อว่าความสำเร็จในอนาคตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารตามกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้น แต่เรายังเชื่อว่าความเชื่อมั่นในบริษัทและความทุ่มเทของพนักงานทุกท่านมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา หนทางสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกของเราได้รับการปลูกฝังจากปรัชญาและจิตวิญญานของซิก้า ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าและหลักการที่ได้หล่อหลอมจนเป็นดีเอ็นเอของบริษัท หลักในการบริหาร 5 ข้อ มีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้ามีความสำคัญสูงสุด

เราทุ่มเทเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและสม่ำเสมอให้กับลูกค้า ความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราบรรลุถึงความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังส่งผลถึงความคาดหวังในอนาคต การแก้ปัญหาของซิก้าเป็นการแก้ปัญหาที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน มากกว่าการทำธุรกิจในระยะสั้น แนวความคิดนี้ได้ถูกเน้นย้ำจากสาส์นจากองค์กร : Building Trust

เราภาคภูมิในความมุ่งมั่นที่จะบรรลุถึงพันธสัญญาของแบรนด์เรามาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้สามเหลี่ยมซิก้าเป็นตราสัญญาลักษณ์ที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี ได้กลายเป็นตัวแทนของผลการปฏิบัติงาน คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการบริการ

2. ความกล้าที่จะมุ่งสู่นวัตกรรมใหม่

ความสำเร็จและชื่อเสียงของซิก้าเกิดขึ้นจากธรรมเนียมปฏิบัติอันต่อเนื่องยาวนานในเรื่องของนวัตกรรม ดังนั้น หลักของธุรกิจของเรา คือการจัดการในเรื่องนวัตกรรม การมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ซิก้าได้ริเริ่มขบวนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้เน้นการคิดค้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงระบบและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับงานติดยึดและยาแนวรอยต่อ การดูดซับเสียง การเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันโครงสร้าง ในแต่ละสาขาของงานก่อสร้างที่ซิก้าได้กำหนดไว้ในตลาด

ซิก้าได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและห้องทดลองทั่วโลก เราได้รับประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกของเรา เช่น คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และนักวิทยาศาสตร์ และเรายังสามารถตอบสนองพันธสัญญาที่ให้ไว้ว่าซิก้าจะอยู่เคียงข้างกับลูกค้าทุกแห่งทั่วโลก

3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเต็มรูปแบบ

ซิก้าพัฒนาธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกล เราปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้วยความเคารพและรับผิดชอบ เราบริหารองค์กรโดยมุ่งเน้นอย่างแรงกล้าต่อความปลอดภัย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วมต่อสังคม การเติบโตอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้น สำหรับธุรกิจก่อสร้างรวมถึงธุรกิจยานยนต์ เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง ความทนทาน และปรับปรุงการใช้พลังงานและการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดการใช้ทรัพยากรทั้งในบริษัทซิก้าและคู่ค้าที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา การริเริ่มและความก้าวหน้าของเราได้ปฏิบัติตามแนวทาง Global Reporting Initiative

ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีของพนักงานและคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา การสร้างสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

เราช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคมและเศษฐกิจให้กับทุกประเทศและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินกิจการ โดยเรามีบทบาทในการช่วยส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมในชุมชนท้องถิ่น โดยดำเนินการผ่านมูลนิธิ Romuald Burkard ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ UN Golbal Compact มูลนิธิของเราได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก

เราจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่ผิดศีลธรรม ซิก้ากำหนดใช้จริยธรรมชั้นสูงในการทำงานของเรา จรรยาบรรณของซิก้าได้กำหนดมาตรฐานในการทำงานและกฏในการปฏิบัติงานสำหรับบริษัทและพนักงานทุกคน

4. การเพิ่มขีดความสามารถและเคารพต่อผู้ร่วมงาน

เราศรัทธาในความสามารถและจิตวิญญานในการทำงานของพนักงานของเราทุกคน เราส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานที่ตั้งอยู่บนความเชื่อถือและความนับถือซึ่งกันและกัน ไม่สนับสนุนการใช้อำนาจเป็นทางการอย่างเข้มงวด เราควรมีความสุขในการทำงานร่วมกันอย่างใก้ลชิด ซึ่งรวมถึงการทำงานกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้น

การสร้างบรรยากาศในการทำงานช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เราเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานของเราเพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้สามารถเสนอความคิดใหม่ๆ เรามอบหมายให้พนักงานตัดสินใจและรับผิดชอบในงานตามระดับความสามารถของแต่ละปัจเจกบุคคล

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในองค์กรโดยใช้การกระจายอำนาจมากที่สุด และสร้างองค์กรในแนวระนาบและการควบคุมอย่างกว้างๆ เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน เรามุ่งที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำของพนักงานสำหรับอนาคตและเน้นการปรับตำแหน่งโดยพิจารณาจากพนักงานภายในองค์กร

5. การจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์

เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและภูมิใจที่สามารถบรรลุผลสำเร็จที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่สามารถทำได้ดีกว่าบริษัทอื่นในตลาด เราได้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอด้วยมุมมองที่วางไว้สำหรับอนาคต

ซิก้าเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของบุคคลากรแต่ละคน ดังนั้นเราจึงมอบหมายงานและโครงการต่างๆ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ภาพรวมของผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไป

ซิก้ามีมาตรฐานทางการเงินที่โปร่งใส โดยมาตรฐานนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้รับการระบุไว้แล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับ ส่วนแบ่งตลาด การเติบโตของยอดขาย ผลกำไร และประสิทธิภาพด้านเงินทุน