ซิก้าประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีมากว่า 100 ปี การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ที่ซิก้า

ซิก้าได้กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย 5 ปี เพื่ออนาคตอันยั่งยืน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการลดผลกระทบ ด้วยตัวชี้วัด 6 เป้าหมายดังนี้

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลประกอบการ

ความสำเร็จของเราคือผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือผลประโยชน์ส่วนร่วม

เป้าหมาย 5 ปี: ผลกำไรจากการดำเนิน (EBIT) จะต้องมากกว่า 12-14% ของยอดขายสุทธิ

แนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ซิก้าคือผู้นำในตลาด ซิก้าคือผู้ริเริ่ม และคิดค้นในระบบ และผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย 5 ปี: ทุกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะต้องมีการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา ก่อนนำสู่ตลาด

ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม

ที่ซิก้า เราสร้างความเชื่อมั่น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น และสังคม

เป้าหมาย 5 ปี: เพิ่มจำนวนโครงการขึ้นอีก 5% ต่อปี

 

การลดผลกระทบ

การประหยัดพลังงาน

ที่ซิก้า เราบริหารการใช้ทรัพยากร และต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างระมัดระวัง

เป้าหมาย 5 ปี: ลดอัตราการใช้พลังงาน 3% ต่อ 1 ตัน ต่อ 1 ปี

การใช้น้ำ และวัสดุต่างๆ ในการผลิต

ที่ซิก้า เราบริหารการใช้น้ำ และวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 5 ปี: ลดอัตราการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 3% ต่อ 1 ตัน ต่อ 1 ปี

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ที่ซิก้า พนักงานของเราทำงานด้วยความปลอดภัย และกลับบ้านด้วยสุขภาพที่ดี

เป้าหมาย 5 ปี: ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 5% ต่อปี