สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดผลกระทบ

Campaign of six target - PDF

การสร้างมูลค่าเพิ่มและลดผลกระทบ

Sika มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบในการหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านวัสดุ น้ำและพลังงานในการก่อสร้างและการขนส่ง Sika มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยผลิตภัณฑ์ ระบบการแก้ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มูลค่าที่สร้างขึ้นได้มากกว่าผลกระทบที่เกิดจากการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้งาน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและลดผลกระทบ เป็นเป้าหมายกลยุทธ์ของ Sika ผนวกรวมความยั่งยืนกับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันภายใน บริษัทฯ ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านนโยบายด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การสร้างมูลค่า

Sika มีความมุ่งมั่นในการวัดการปรับปรุง และสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน  "สร้างมูลค่าเพิ่ม การลดผลกระทบ" คือ ความมุ่งมั่นของซิก้าในการเพิ่มมูลค่าของแนวทางและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในขณะที่ลดความเสี่ยงและปริมาณการใช้ทรัพยากร

หกเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ท้องถิ่น / ชุมชน พลังงาน  น้ำ/ของเสีย และความปลอดภัยในการทำงาน  ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเสาหลักของ Sika ซึ่งใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

 

ผลการดำเนินงาน

การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนของ Sika อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง การรณรงค์ "การสร้างมูลค่าเพิ่มและลดผลกระทบ" อาศัยโครงการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วตามกลยุทธ์ 6 ประการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและมุมมองในระยะยาวของเรา