ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยามีความเกี่ยวพันกัน ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของความสำเร็จ เมื่อตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย ซิก้ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นโดยการเข้าร่วมในโครงการความยั่งยืน และการพัฒนามนุษยธรรม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกตรงในโครงการเฉพาะเจาะจง 
ซิก้ามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในหลายแขนง เช่น การให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ การช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในโครงการด้านวิทยศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม และด้านการกีฬา

Social

yes

การสนับสนุนทางสังคมของ Sika จะให้การสนับสนุนผ่านทางมูลนิธิ Romuald Burkard Foundation ซึ่งเป้าหมายหลักของบริษัท คือ การสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงการเพื่อสังคมการส่งเสริมการฝึกอบรมในวิชาชีพด้านการก่อสร้าง และให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ภูมิภาคที่ประสบภัยพิบัติ
คณะกรรมการบริหารของSika ได้จัดตั้งมูลนิธิ Romuald Burkard ขึ้นในปี 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ดร. Romuald Burkard ทายาทรุ่นที่สามของครอบครัว Winkler ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Sika

Environment

yes

การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การผลิตและการจัดจำหน่ายของ Sika มีการใช้พลังงานน้อยกว่าอุตสาหกรรมทั่วไปโดยเฉพาะผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
สำหรับแหล่งพลังงานสำคัญที่ไม่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และจะต้องมีการเพิ่มมาตรการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเช่นการเสียภาษีของการปล่อยCO2 Sika เชื่อว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการปลดปล่อยก๊าซเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จโดยรวม