ซิก้า ประเทศไทย ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง ในการสนับสนุนวัสดุเหลือใช้ของบริษัทในการทำแนวป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากน้ำทะเล เพราะในอดีตชาวบ้านต้องสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัย 1,500 ไร่ จากการกัดเซาะชายฝั่ง บริษัทฯ ได้บริจาคเศษปูนให้กับตำบลสองคลองตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม รวมทั้งสิ้นประมาณ 291 ตัน