ในโลกปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยามีความเกี่ยวพันกัน ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของความสำเร็จ เมื่อตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย ซิก้ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นโดยการเข้าร่วมในโครงการความยั่งยืน และการพัฒนามนุษยธรรม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกตรงในโครงการเฉพาะเจาะจง  ซิก้ามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในหลายแขนง เช่น การให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ การช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในโครงการด้านวิทยศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม และด้านการกีฬา

ซิก้าจัดตั้งมูลนิธิ Romuald Burkard เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสังคมและนิเวศวิทยาในประเทศที่กำลังพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น

  • การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และโครงการระบบสาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสังคมและรักษาระบบนิเวศ เช่น อ่างเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • การอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

โครงการอ้างอิง:

- Operation Smile, Thailand

- Operation Smile, Vietnam

- Samrakshana, India

สิ่งแวดล้อม

การให้การสนับสนุนโครงการด้านนิเวศวิทยา จะมุ่งเน้นในโครงการที่เกี่ยวกับน้ำ การสร้างอาคาร สาธารณูปโภค พลังงานทดแทน

โครงการอ้างอิง:

  • Laguna de Fúquene, Colombia
  • Lake Atitlán, Guatemala
  • Kandara, Kenya
  • Hovsgol, Mongolia
  • Bujumbura, Burundi
  • Lake Chapal, Mexico