การผลิตปูนซีเมนต์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นอย่างมาก โดยที่ทุกขั้นตอนของการผลิตจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้นทุนของการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการบดปูนซีเมนต์เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สามารถปรับปรุงคุณภาพของปูนซีเมนต์ให้ตรงกับความต้องการที่กำหนดโดยมาตรฐานต่างๆ และความต้องการของลูกค้า