การเป็นสมาชิกของสมาคมและการริเริ่มของซิก้า

ซิก้ามีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ มากมาย เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอย่างแข็งขัน และพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การประสานการทำงานร่วมกันทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าเป็นหนึ่งในหลักการสำหรับการบริหารเชิงกลยุทธ์ รายการด้านล่างนี้แสดงภาพรวมของสมาคมอุตสาหกรรม ความคิดริเริ่ม และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคม
สมาคม ชื่อย่อ เว็บไซด์
Alumobility   Website
Association of European Adhesive and Sealant Industry FEICA Website
Cement Admixtures Association CAA Website
Center for Automotive Research    Website
Chemical Fabrics and Film Association CFFA Website
Concrete Repair Association CRA Website
Concrete Society CS Website
Construction Products Association
CPA
Website
Corrosion Prevention Association
CPA Website
Deutsche Bauchemie DBC Website
European Cool Roof Council ECRC Website
European Federation for Construction Chemicals EFCC Website
European Federation of Concrete Admixtures Association EFCA Website
European Federation of Corrosion  EFC Website
European Paint and Printing Ink Council CEPE Website
European Single Ply Waterproofing Association ESWA Website
Fachverband Schweizerischer Hersteller von Betonzusatzmitteln FSHBZ Website
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.
GEV Website
Institute Construction and Environment IBU Website
International Concrete Repair Institute ICRI Website
Precast Concrete Institute PCI Website
Single Ply roofing Association SPRA Website
Single Ply Roofing Industry SPRI Website
Structural Concrete Alliance SCA Website
The Resin Flooring Association
FeRFA Website
Together for Sustainability
TfS Website
U.S. Department of Energy   Website
Vinyl Foundation   Website
World Business Council for Sustainable Development   Website
World Green Building Council    Website
พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
พันธมิตร ชื่อย่อ เว็บไซด์
Eco Platform    Website
Responsible Care® program   Website
TNFD Forum   Website
Together for Sustainability  TfS Website
Transparency International   Website
United Nations Global Compact  UN GB Website