ข่าว

วันที่

2021 2020 2019
10
มิถุนายน
2021

โครงการก่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

10/06/2021
ตลอดระยะเวลาที่ บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน มูลนิธิและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสุขต่อชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และอาสาสมัคร เพื่อก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ทำให้นักเรียน ครู และบุคคลากร มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
Loading...