การเสริมสร้างมูลค่าแก่ลูกค้า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของซิก้ามาโดยตลอด กว่า 10 ปีที่แล้ว บริษัทฯ เริ่มวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซิก้ามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพยายามจัดการดำเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นโดย United Nations Global Compact Initiative

บริษัทฯ รับผิดชอบด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ยั่งยืนสำหรับการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน และยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการและมาตรการต่างๆ มากมาย ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ซิก้ามุ่งมั่นที่จะวัดผล ปรับปรุง รายงาน และรายงานการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 ประการ มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพด้านสภาพอากาศ ชุมชน/สังคมท้องถิ่น พลังงาน น้ำ/ของเสีย และความปลอดภัยในการทำงาน ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในหัวใจหลักเชิงกลยุทธ์ของซิก้าที่ใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Employees from Sika Chile

จรรยาบรรณของซิก้า

"จรรยาบรรณ" ของซิก้ากําหนดมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติสําหรับบริษัทและพนักงานทุกคน