สารผสมเพิ่มในปูนซีเมนต์ คือ วัสดุที่เติมเข้าไปในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของปูนซีเมนต์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต สารผสมเพิ่มในปูนซีเมนต์สามารถแบ่งออกได้ตามคุณสมบัติประกอบด้วย สารช่วยบด สารเพิ่มค่ากำลังรับแรง และสารที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของปูนซีเมนต์ 

สารผสมเพิ่มในปูนซีเมนต์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยปรับปรุงคุณภาพของปูนซีเมนต์
  • ปรับปรุงคุณสมบัติปูนซีเมนต์ประกอบด้วย ความสามารถในการไหลของปูนซีเมนต์ ความสามารถในการไหล และความทนทานของมอร์ต้า
  • ปรับปรุงคุณภาพของปูนซีเมนต์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
  • ช่วยลดต้นทุนในการผลิตปูนซีเมนต์
  • ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการลดพลังงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต ทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงได้
การเจียรปูนซีเมนต์สําเร็จรูปในโรงงานผลิตลูกบอล

เทคโนโลยีสารผสมเพิ่มในปูนซีเมนต์ของซิก้า

โดยทั่วไปโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แต่ละแห่งมักมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ความสามารถในการเข้าถึงหรือจัดหาวัสดุประสานทดแทนปูนเม็ด (Clinker) อาทิเช่น เถ้าลอย เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกัน

ประกอบกับมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละประเทศและความต้องการของลูกค้าก็มีความแตกต่างกันซึ่งมีลักษณะจำเพาะโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงกำลังการผลิตหรือการเลือกใช้วัสดุประสานทดแทน (Supplementary Cementious Materials) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามคุณลักษณ์ดังกล่าวข้างต้น

ซิก้าสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการลูกค้าด้วยสารผสมเพิ่มในปูนซีเมนต์ที่มีความหลากหลายทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพของปูนซีเมนต์ การเพิ่มกำลังการผลิต รวมไปถึงการปรับปรุงคุณสมบัติให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละประเทศ :

สารช่วยบดปูนซีเมนต์

สารช่วยบดเป็นสารที่ใช้ในกระบวนการบดปูนซีเมนต์ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหม้อบดแนวนอน (Horizontal Ball Mill and Horomill) และหม้อบดแนวตั้ง (Vertical Mill) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ลดพลังไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความละเอียดของปูนซีเมนต์ รวมไปถึงช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ เช่น ความสามารถในการไหล เป็นต้น
ตัวอย่างสารช่วยบดของซิก้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยบดรวมไปถึงปรับปรุงคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ได้แก่ SikaGrind®-400 นอกจากนั้นแล้วซิก้ายังพัฒนาเทคโนโลยีช่วยบดในกลุ่มโพลี่คาร์บอกซิเลต (PCE) เพื่อปรุงปรุงคุณภาพของสารช่วยบดที่ใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ SikaGrind®-840

สารเพิ่มค่ากำลังรับแรง

กระบวนการเพิ่มค่ากำลังรับแรงของปูนซีเมนต์สามารถทำได้หลากหลายวิธี การใช้สารผสมเพิ่มในปูนซีเมนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ณ ปัจจุบันซึ่งสามารถกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความละเอียดและการกระจายตัวของอนุภาคปูนซีเมนต์ในขั้นตอนของการผลิต

อัลคาโนลามีน (Alkanolamines) เป็นกลุ่มของสารเคมีที่นิยมนำมาใช้เพื่อเพิ่มค่ากำลังรับแรงของปูนซีเมนต์ทุกช่วงอายุ โดยสามารถเพิ่มค่ากำลังรับแรงสูงสุดถึง 5 เมกะปาสคาล (MPa) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของซิก้าในกลุ่มนี้ได้แก่ SikaGrind®-200 และ SikaGrind®-700 ซึ่งทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มทั้งกำลังการผลิตและค่ากำลังรับแรงของปูนซีเมนต์

สารเพิ่มประสิทธิภาพปูนซีเมนต์

ปัจจุบันได้มีการนำวัสดุประสานทดแทน (Supplementary Cementious Materials) เช่น ตะกรันเตาถลุงเหล็ก วัสดุปอซโซลานตามธรรมชาติ และเถ้าลอยมาใช้ร่วมกับปูนเม็ดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดต้นทุนวัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ตามวัสดุประสานทดแทนดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนากำลังรับแรง คุณสมบัติในการไหลของปูนซีเมนต์ ค่าความสามารถในการไหลและค่าความคงทนของมอร์ต้าซึ่งคุณสมบัติเหล่าสะท้อนถึงคุณภาพของปูนซีเมนต์ ดังนั้นซิก้าจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการใช้วัสดุประสานทดแทนร่วมกับปูนเม็ด อาทิเช่น SikaGrind® LS-43 ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานสำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ปอตแลนด์ผสมหินปูน และ SikaGrind®-184 สำหรับปูนซีเมนต์ผสมตะกรัน

การบริการด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านปูนซีเมนต์จากซิก้า

เบื้องต้นต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละราย

เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยความต้องการของลูกค้าอาจจะมาจากปัญหาจำเพาะหรืออุปสรรครายวันที่พบในกระบวนการผลิตที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซิก้าพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละราย (Tailor-Made Solution) ดังนั้นการทำงานในฐานะพันธมิตร (Partner) จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

การทดสอบเพื่อประเมิญผลเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ

การเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ลูกค้าและซิก้าต้องกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกันโดยพิจารณาข้อมูลการผลิตและคุณภาพของปูนซีเมนต์ ณ ปัจจุบัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วซิก้าจะแนะนำผลิตภัณฑ์หนึ่งถึงสองชนิดสำหรับทดสอบในกระบวนการผลิตจริงโดยอาศัยประสบการณ์ทางด้านการผลิตปูนซีเมนต์และความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามหากจำเป็นจะต้องมีการทดสอบเบื้องต้นก่อนหน้าที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์ ซิก้ามีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในแต่ละภูมิภาคเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

การทดลอง ณ โรงงานลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากซิก้า

สำหรับในขั้นตอนของการจัดเตรียมและการดำเนินการทดลอง ณ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ซิก้ามีเจ้าหน้าที่พร้อมสนับสนุนและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้า นอกจากนั้นลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านปูนซีเมนต์ของซิก้า สำหรับข้อมูลการผลิตที่ได้จากการทดลองและผลการวิเคราะห์ปูนซีเมต์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการที่มีความจำเพาะ เพื่อตัดสินผลการทดสอบและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

การประเมินคุณภาพปูนซีเมนต์จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ในกรณีที่ไม่สามารถสรุปผลทดสอบได้อย่างชัดเจนหรือต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพิ่มเติม อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ณ โรงงาน ซิก้ามีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือพร้อมใช้งานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ SikaGrind® สามารถลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการบดปูนซีเมนต์และลดปริมาณปูนเม็ดในส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ดังนั้นจึงเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์