เงื่อนไขการขายทั่วไป

1.เรื่องทั่วไป

การตอบรับคำสั่งซื้อให้อยู่ภายใต้การกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้และการวางใบคำสั่งซื้อกับบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า”บริษัท”) จะถือว่าเป็นการที่ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นว่านี้ด้วย การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือการแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันเว้นแต่บริษัทจะได้ตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

2.ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาไม่ถือเป็นคำเสนอของบริษัทที่จะจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาดังกล่าวและใบคำสั่งซื้อที่ส่งให้บริษัทอันเนื่องมาจากใบเสนอราคาใดๆ จะไม่มีผลผูกพันบริษัทเว้นเสียแต่บริษัทจะได้ตอบรับใบสั่งซื้อดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร การตอบรับใบสั่งซื้อดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับว่าบริษัทสามารถหาวัตถุดิบที่จำเป็นได้ และบริษัทได้รับอนุญาตให้กระทำการและ/หรือได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น และยังคงมีผลใช้บังคับได้อยู่

3.ราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน

ก) ราคาทั้งหมดที่ปรากฎในใบเสนอราคาเป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้นจนกว่าใบสั่งซื้อจะได้รับการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทซึ่งราคาโดยประมาณดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานราคาและค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เชื้อเพลิง ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่อหัวที่เป็นอยู่ในวันที่มีการเสนอใบเสนอราคาและอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทในเวลาใดๆไม่ว่าก่อนหรือหลังจากที่มีการตอบรับใบสั่งซื้อแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดๆก่อนที่จะส่งมอบสินค้าตามใบสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์

ข) เว้นแต่จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ในใบตอบรับคำสั่งซื้อของบริษัท ราคาที่ระบุในใบเสนอราคาจะเป็นราคาสุทธิ การชำระราคาสินค้าตามใบเรียกเก็บเงินหรือรายการราคาของบริษัทจะต้องชำระเต็มจำนวนภายในกำหนด30วัน นับแต่วันที่ระบุในใบเรียกเก็บเงิน

4. กรรมสิทธิ์

แม้ว่าความเสี่ยงภัยในตัวสินค้าจะตกแก่ผู้ซื้อแล้วตามข้อกำหนดนี้ แต่กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะยังคงอยู่กับบริษัทอยู่จนกว่าลูกค้าจะได้ชำระเงินใดๆ ที่ค้างชำระต่อบริษัทจนครบถ้วนเสียก่อน ไม่ว่าเงินที่ค้างชำระดังกล่าวจะเกี่ยวกับเงินที่ต้องชำระภายใต้สัญญาเฉพาะฉบับหนึ่งๆหรือเป็นเงินที่ค้างชำระในเรื่องอื่นๆก็ตามและจนกว่าจะถึงเวลาเช่นนั้นเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาสินค้าในลักษณะที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้านั้นและลูกค้าเป็นเพียงผู้เก็บรักษาสินค้าไว้แทนและในนามของบริษัทไม่ว่าจะด้วยกรณีใด แต่ให้มีสิทธิในการจัดการกับสินค้าดังกล่าวได้ในทางการค้าปกติในฐานะเป็นตัวแทนไม่เปิดเผยชื่อของบริษัทและเงินจำนวนใดๆ ที่ได้รับเนื่องมาจากการนั้นจะยึดถือไว้โดยลูกค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในกรณีที่ลูกค้าจำหน่ายจ่ายโอนตัวสินค้าแต่ยังไม่ได้รับชำระราคา เมื่อได้รับการร้อง ขอจากบริษัท ลูกค้าจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินค้าดังกล่าวให้แก่บริษัทและลูกค้าขอมอบอำนาจแบบเพิกถอนไม่ได้ให้แก่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้มีอำนาจทั้งปวงตามที่กฎหมายอนุญาตในการดำเนินการให้การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นผลและในการเรียกร้องเงินค่าสินค้าดังกล่าวในนามของลูกค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระราคาค่าสินค้าบริษัทมีสิทธิเข้าไปในสถานที่ของลูกค้าได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อนำสินค้ากลับคืนสู่ความครอบครองของบริษัท บทบัญญัติข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไป ไม่ว่าจะมีข้อตกลงในภายหลังหรือข้อตกลงอื่นๆระหว่างคู่สัญญา ซึ่งบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงให้เครดิตแก่ลูกค้าก็ตาม

5.การรับประกันและความรับผิด

ก) เงื่อนไขและการรับประกัน ซึ่งจะผูกพันบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับสถานะ คุณภาพ หรือสภาพสินค้าที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้า จะต้องเป็นเงื่อนไขและการรับประกันตามที่กฎหมายได้ประกาศและกำหนดให้ต้องผูกพันเท่านั้น ความรับผิดใดๆ อันเกิดขึ้นจากการละเมิดเงื่อนไขและการรับประกันดังกล่าว จะถูกจำกัดและปลดเปลื้องความรับผิดดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือซ่อมแซมสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้เลือกให้และบริษัทขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการยกเว้นความรับผิดในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใด ไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายโดยกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะ คุณภาพ หรือสภาพของสินค้าดังกล่าวนอกเหนือไปจากที่กำหนดในข้อนี้

ข) เว้นแต่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ บริษัทจะไม่รับผิดใดๆ (รวมทั้งความรับผิดในกรณีประมาทเลินเล่อ) ต่อบุคคลใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆ อันมีผลต่อเนื่องหรือไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวได้เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยไม่จำกัดว่าเป็นเรื่องใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความผิดพลาด เสียหาย ชำรุดบกพร่อง หรือไม่ว่าจะด้วยประการใด อันเกิดจากสภาพของสินค้า

ค) รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าแต่ละรายการปรากฏใน “เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์” ผู้ใช้จะต้องอ้างอิงถึงเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับล่าสุดสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถขอเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

ง) สินค้าของบริษัทมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคและทักษะการใช้งาน ผู้ใช้สินค้าจะต้องทดสอบความเหมาะสมในการใช้งานสินค้าตามการใช้งานและวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมาตรฐานการก่อสร้างของผู้ใช้สินค้าเป็นสิ่งสำคัญ

จ) เมื่อบริษัทได้ให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ การทดสอบ หรือรายงานเกี่ยวกับ (1) การเลือกหรือวิธีการใช้งานสินค้า หรือ (2) การเก็บ การจัดการ หรือใช้สินค้า (ซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่า “การช่วยเหลือด้านเทคนิค”) แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับหรือยอมรับการช่วยเหลือด้านเทคนิคดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง และบริษัทไม่ต้องรับผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สำหรับการใช้หรือผลที่ได้รับจากการช่วยเหลือด้านเทคนิค

ฉ) บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากมีข้อเรียกร้องเป็นเอกสารจากลูกค้าไม่ว่ากรณีใด เมื่อพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้สินค้า ณ ที่ทำการของลูกค้า

ช) รูปแบบใดๆ คำบรรยาย น้ำหนัก หรือขนาด มิติที่บริษัทส่งให้เป็นเพียงแบบหรือขนาดคร่าวๆ เท่านั้นและมุ่งหมายให้เป็นเพียงแนวทางทั่วๆ ไป บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความคลาดเคลื่อนหรือการละเลยในเรื่องดังกล่าวหรือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ซ) คำรับรองใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซิก้า จะไม่มีผลผูกพันบริษัท เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้จัดการทั่วไป

6.รูปแบบประดิษฐ์และสิทธิบัตร

บริษัทจะไม่รับผิดในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องซึ่งอาจมีต่อบริษัทในเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรหรือรูปแบบประดิษฐ์ที่จดทะเบียนแล้วซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทกระทำการตามคำสั่งของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทและปกป้องบริษัทไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และราคา หรือค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับหรือเกิดเนื่องจากการฟ้องร้องคดีดังกล่าว

7.การส่งมอบสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นดังที่ปรากฏในใบราคาฉบับล่าสุด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าโดยขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าและระยะทางในการขนส่ง วันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันส่งมอบเป็นเพียงกำหนดการคร่าวๆ เท่านั้นและบริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย บาดเจ็บ ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนส่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ และความล่าช้าดังกล่าวไม่ทำให้ลูกค้ามีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้าในเวลาใดๆ

8.ตารางการส่งมอบ

บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะส่งมอบสินค้าภายในวันที่ตกลงกัน แต่จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในทางใดๆ หากการส่งมอบสินค้าไม่อาจกระทำได้ในวันดังกล่าว

9.การขนส่ง

เมื่อราคาสินค้าเป็นราคาที่บริษัทต้องรับภาระค่าขนส่งหรือในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดหาพาหนะในการขนส่ง บริษัทมีสิทธิเลือกวิธีการในการขนส่งได้

10.การบรรจุหีบห่อ

ภาชนะบรรจุที่ระบุในรายการราคาเป็นขนาดบรรจุตามมาตรฐานของซิก้า และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่สามารถส่งคืนได้ แต่หากต้องการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ ต้องชำระราคาเพิ่ม

11. การส่งมอบไม่ครบจำนวน ความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่ง

บริษัทจะไม่รับผิดในกรณีที่ส่งมอบไม่ครบจำนวนหรือกรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหาย ที่เกิดแก่ตัวสินค้าหรือวัสดุในระหว่างการขนส่งภายในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกันภัยที่ทำไว้สำหรับการขนส่งคราวนั้นๆหนังสือบอกกล่าวเช่นว่านี้จะต้อง

ก) กรณีส่งมอบไม่ครบจำนวน และความเสียหายจะต้องรายงานต่อผู้รับขนและต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า

ข) ในกรณีที่สินค้าสูญหายจะต้องแจ้งภายใน14วันนับแต่วันที่เป็นกำหนดที่สินค้าจะต้องมาถึงหรือเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในเอกสารประกันภัย ข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับความบกพร่องของสินค้าจะไม่ได้รับการพิจารณาเว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขข้างต้นแล้ว

12.การคืนสินค้า

บริษัทขออภัยที่ไม่รับคืนสินค้าที่ส่งมอบตามใบสั่งซื้อ เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการคืนสินค้าเช่นนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเงินเป็นค่าเก็บรักษาสินค้าในคลังในอัตราร้อยละ10 ของมูลค่าของสินค้า

13. การนำสินค้าออกขายต่อ

ในกรณีลูกค้านำสินค้าที่ซื้อจากบริษัทไปจำหน่ายต่อ จะต้องทำการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของบริษัท และลูกค้าจะต้องทำการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้นี้เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

14.เหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่บริษัทส่งมอบสินค้าล่าช้าหรือไม่อาจส่งมอบสินค้าได้เลยอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจราจล การยื่นข้อเรียกร้อง ข้อจำกัดของรัฐบาลหรือรัฐสภา ข้อห้ามหรือกฎหมายใดๆ ข้อจำกัดเรื่องการนำเข้าและส่งออก การนัดหยุดงาน ข้อพิพาททางการค้า ความยากลำบากในการจัดหาแรงงานหรือวัตถุดิบ เครื่องจักรเสีย ไฟไหม้ อุบัติเหตุหรือเหตุประการอื่นๆที่เป็นเรื่องนอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับสัญญาเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

15. การตีความ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

16.ขอบเขตของเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นนี้ มีผลบังคับแทนที่และมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเฉพาะที่ลูกค้าวางไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อฉบับใดๆ