การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

ตลอดระยะเวลาที่ บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน มูลนิธิและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสุขต่อชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ซิก้าให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เราสำรวจโรงเรียนมากมายและค้นพบปัญหาด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานว่าห้องน้ำไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนและครู และพบว่าโรงเรียนหลายแห่งมีห้องน้ำที่เก่ามากและใช้งานมานาน รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมอีกด้วย

การอนุรักษ์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศ

Loading...