กรรมการผู้จัดการ

โรแลนด์  วายเดอร์

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อํานวยการระบบอาคาร

รวิน ยี่รัญศิริ

ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจ - ระบบโครงสร้าง

ผู้จัดการธุรกิจ - คอนกรีต

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจ - คอนกรีต

ซิก้า

ฉัตรชัย เฉลิมงามลักษณ์

ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจ - อุตสาหกรรม

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วิจิตร จามรจุรีกุล

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน

Operation Director

ปิยะมาศ คุณหิรัญ

ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน

ซิก้า

ปัญญา พฤกษา

ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Operation Director

วินิต บัวเพ็ชร์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ