รูปแบบการเติบโตของซิก้าสอดคล้องกับความสำเร็จระยะยาวและการเติบโตของผลกำไร โดยตั้งเป้าไปที่ เสาหลัก 6 ประการ ดังนี้ 1) กลยุทธ์การเจาะตลาด 2) นวัตกรรม 3) ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ 4) การเข้าซื้อกิจการ 5) ค่านิยมองค์กรที่แข็งแกร่ง
6) ความยั่งยืน ซิก้าวางแผนที่จะเติบโต 6-8% ต่อปีจนถึงปี 2566 ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ 15-18% จาก 14-16% ในวันนี้

Sika’s Growth Strategy 2023

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ด้วยนโยบายด้านความยั่งยืนที่กำหนดขึ้นใหม่สำหรับการลดการใช้พลังงานและการใช้น้ำ รวมทั้งของเสีย ซิก้าจะลดความปริมาณการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด เป้าหมายของซิก้า คือการลดการปล่อย CO2 12% ของยอดขายต่อตัน ภายในปี 2566

การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

เสาหลักเชิงกลยุทธ์หนึ่งประการของกลยุทธ์ใหม่ปี 2566 คือการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการตั้งกลุ่มตลาดเป้าหมายลำดับที่ 8 “ กลุ่มระบบงานตกแต่งอาคาร” มุ่งเน้นที่เพิ่มความเข้มข้นของการจัดการโครงการที่สำคัญ, การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย, การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่ายในตลาดเกิดใหม่

นวัตกรรม

บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างยอดขาย 25% จากผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในตลาดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันซิก้าได้นำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างให้กับลูกค้า โดยนวัตกรรมเหล่านี้จะกำหนดตามความต้องการของลูกค้าเสมอและจะถูกส่งเข้าสู่การวิจัยพื้นฐานและเชิงประยุกต์ นอกจากนี้ซิก้ายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชิ้นจะต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมถึงผลประโยชน์เพื่อความยั่งยืนสู่สังคม

เพิ่มประสิทธิผลด้านการปฏิบัติงาน

การเพิ่มอัตราการสร้างผลกำไร จะเกิดขึ้นได้จากประสิทธิภาพการดำเนินงานจากการร่วมแรงร่วมใจของแผนกการปฏิบัติการ, แผนกจัดส่ง, แผนกการจัดหา และการปรับปรุงสูตรการผลิต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจำปีลดลง โดยเทียบเป็น 0.5% ของยอดขาย

การเข้าซื้อกิจการ

การเข้าซื้อกิจการเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การเติบโต ช่วยส่งเสริมให้ซิก้ามีความแข็งแกร่ง ด้วยการเสริมเทคโนโลยีต่างๆ ,การเข้าถึงกลุ่มตลาดที่มากขึ้นและการเพิ่มโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ซิก้าสามารถการสร้างแพลตฟอร์มจากกิจการที่ซื้อมาช่วยให้ธุรกิจเติบโตในอนาคต

ค่านิยม

รากฐานความสำเร็จของซิก้ามาจากวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ค่านิยมที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจและนำไปปฏิบัติโดยพนักงานของซิก้าทุกวันทั่วโลก มีดังนี้ ลูกค้ามาก่อนเสมอ, ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม, ความยั่งยืนและความซื่อสัตย์ ,การกระจายอำนาจและการเคารพซึ่งกันและกันและการจัดการเพื่อผลลัพธ์

ตัวแปรที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์:

การลงทุน

การลงทุนในโรงงานและการเข้าซื้อกิจการใหม่ช่วยขยายสถานะทางการตลาด ขับเคลื่อนการเติบโตและอัตรากำไร

ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา

การลงทุนใน R&D นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมากทุกปีในทุกตลาดเป้าหมาย ซิก้าใช้งบประมาณ 3% ของยอดขายในการวิจัยและพัฒนาต่อปี

กระบวนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ

แผนกจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลกได้ประสานงานทำงานร่วมกัน เพื่อการจัดซื้อในทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

มุ่งเน้นด้านราคา

มุ่งเน้นไปที่การกำหนดราคาด้วยเครื่องมือการบริหารราคาทั่วโลก และการทำรายงานราคาแบบรายเดือน

การบริหารงานที่โปร่งใส

การจัดการประสิทธิภาพที่โปร่งใส เน้น KPI ที่มีความชัดเจน

เคร่งครัดด้านการจัดการค่าใช้จ่าย

การวัดประสิทธิภาพที่รวดเร็วในประเทศที่ยังไม่พัฒนา

ดัชนีชี้วัดการดำเนินงาน

การเติบโตของยอดขาย 6-8% สร้างผลกำไรที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตราต้นทุนรวมลดลง