25/08/2023

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 ที่ผ่านมา ซิก้า ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน สร้างบ้านปลา ปล่อยปู และเก็บขยะจากแม่น้ำ" ณ ชุมชนบ้านบน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

"ป่าชายเลน” เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังเป็นเกราะป้องกันธรรมชาติ ทั้งสิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่ง และยังช่วยป้องกันไม่ให้หน้าดินบริเวณชายฝั่งพังทลาย หากป่าชายเลนไม่ได้รับการปกป้อง อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระยะยาวได้ การดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ซิก้าทั่วโลกให้ความสำคัญตลอดมา

กิจกรรมดังกล่าวได้มีการปลูกต้นโกงกางจำนวน 500 ต้น ที่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1.94 ตันคาร์บอน (เมื่อต้นโกงกางมีอายุ 3 ปี) มีการปล่อยปู 120 ตัว เพื่อช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ และการสร้างบ้านปลาจำนวน 5 หลัง กิจกรรมนี้เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน รวมทั้งคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม