กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนปี 2562 - 2566

การดำเนินงานของซิก้าตั้งอยู่บนปรัชญาและจิตวิญญาณของซิก้าที่สอดคล้องกับคุณค่าและหลักการที่แข็งแกร่ง ซึ่งหล่อหลอมรวมกันจนเป็นดีเอ็นเอของบริษัท หลักในการบริหาร 5 ข้อ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กรและเป็นรากฐานของความสำเร็จ ได้แก่ ลูกค้ามีความสำคัญสูงสุด ความกล้าที่จะมุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ ความยั่งยืนและความซื่อสัตย์ การเพิ่มขีดความสามารถและการเคารพต่อผู้ร่วมงาน และการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์

กลยุทธ์ของซิก้าในปี 2566 ได้มีการปรับปรุงและเปิดตัวในปี 2562 ซึ่งครอบคลุมทั้งเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางการเงิน กลยุทธ์ใหม่แบบบูรณาการของปี 2571 จะนำเสนอในเดือนตุลาคม 2566

sustainability performance against targets
sustainability targets

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ในปี 2565 ซิก้าได้ริเริ่มโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อการพัฒนาแผนงานที่มีเป้าหมายในการลด GHG ผลของโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ในปี 2571 ในระหว่างช่วงแรกของโครงการ ซิก้าได้ทำการประเมินในระดับสูงเพื่อระบุถึงความเป็นไปได้ในการลดคาร์บอน นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ให้คำสัญญาอย่างเป็นทางการ บริษัทมีเวลาไม่ถึง 24 เดือน ในการส่งเป้าหมายสำหรับการตรวจสอบของ SBTi โดยเป้าหมายระยะสั้นเป็นเวลา 10 ปี (2575) และเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593

การจัดการและองค์กร

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซิก้าได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ในทุกระดับขององค์กร

Management and Organization
Chief Innovation & Sustainability Officer
"ความยั่งยืนขับเคลื่อนนวัตกรรมและมีอยู่ทั่วทั้งองค์กรของเรา กรอบความคิดนี้ช่วยให้เรามีความเคารพ และมีความคิดริเริ่มในทุกความพยายามของเรามากขึ้น และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยโซลูชั่นที่ยั่งยืนของเรา การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับชุมชน พนักงานที่ทุ่มเทและมีแรงจูงใจสูงของเรา" Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer

Materiality Matrix - พื้นฐานสำหรับการพัฒนากลยุทธ์

ระหว่างปี 2564 - 2565 ซิก้าได้ทำการวิเคราะห์สาระสำคัญครั้งใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม การปกครอง และเศรษฐกิจ เพื่อบันทึกผลกระทบด้านความยั่งยืน การเชื่อมโยงกัน ความเสี่ยง และโอกาสในการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์ส่งผลให้มีการคัดเลือก 29 หัวข้อ จากทั้งหมด 100 หัวข้อ ที่เป็นไปได้ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม 2565

Sika Materiality Matrix 2022

ความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติ: หลังการตรวจสอบวิเคราะห์ที่ดำเนินการระหว่างปี 2564/2565 การวางตำแหน่งของหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติ” บนแกน x ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับการให้คะแนนจริง (2.9) ตามระเบียบวิธีการของซิก้า หัวข้อมีการให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 และมาตราส่วนการให้คะแนนของเมทริกซ์ คือ: ต่ำ (1-2) ปานกลาง (2-3) สูง (3-4) สูงมาก (4-5) )