รายงานความยั่งยืน และรายงาน GRI

รายงานความยั่งยืนของซิก้าปี 2565 ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามเป้าหมายทั้ง 6 ประการ และอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็เน้นประสิทธิภาพของวัสดุใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบด้านความยั่งยืนและความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และพนักงานของซิก้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ชุมชน และโลก
รายงานความยั่งยืนปี 2565 เป็นส่วนหนึ่งในการรายงานของซิก้า ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ก่อนปี 2564 ซิก้าได้ร่างรายงานความยั่งยืน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี) และแยกรายงาน GRI เป็นรายปี