ซิก้าและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UN SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ขององค์การสหประชาชาติ คาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จได้ภายในปี 2573 โดยผ่านการดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก ในปี 2565 ซิก้าได้ประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 17 SDGs รวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 169 เป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมแล้วบริษัทฯ มีส่วนร่วม 12 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย