โฟมสเปรย์โพลียูรีเทนเอนกประสงค์ ชนิดขยายตัว

Sika Boom® AP

โฟมสเปร์ยโพลียูรีเทน ชนิดขยายตัว ใช้งานเอนกประสงค์ และฉีดเพื่อปิดช่องว่างรูโพรงของผนังโครงสร้างต่างๆ