01/11/2022

ซิก้า ประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนตลอดมา โครงการก่อสร้าง "ห้องน้ำเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ในปี 2565 เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคคลากร มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน

สรุปการดำเนินโครงการในปี 2565

ในปี 2565 ซิก้า ประเทศไทย ได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 1,400,00 บาท เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ จำนวนทั้งหมด 12 ห้อง ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรี และนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ SikaTop® -107 Seal TH, Davco TTB Plus, Davco Clean Grout, Sikasil -129 Kitchen & Bathroom และ Lanko Loft มาใช้ในการก่อสร้าง อาสาสามัครที่เป็นพนักงาน จำนวน 84 คน ได้เข้าร่วมทำงานกันซึม งานตกแต่งผนังลอฟท์ และงานปูกระเบื้อง

โรงเรียนที่ได้รับการเลือกให้จัดสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 โรงเรียน มีดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จำนวน 6 ห้อง
  2. โรงเรียนวัดห้วยยาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 6 ห้อง

โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม

นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้อง
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้องที่เสร็จแล้ว
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านธรรมรัตน์ กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่

โรงเรียนวัดห้วยยาง

ทีมอาสาสมัคร
วันส่งมอบห้องน้ำ
ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้อง
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้องที่เสร็จแล้ว
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านธรรมรัตน์ กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่

ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลของโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือในชุมชนของท่านผ่านช่องทางด้านล่าง  ทีมงานจะนำมาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและทำแผนนำเสนอโครงการในลำดับต่อไป

คุณอรวรรณ ขันธประณีต

บริษัท ซิก้า ประเทศไทย จำกัด

700/37 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ถ. บางนา-ตราด กม.57 ต. คลองตำหรุ
อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

+66 3810 9582
ส่งอีเมล