08/07/2021

ซิก้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (The National Occupational Safety And Health Award)

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง และธุรกิจงานอุตสาหกรรม มานานมากกว่า 30 ปี ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (The National Occupational Safety And Health Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล ซึ่งบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยระดับจังหวัดได้รับรางวัลประเภทเกียรติบัตร ในปี 2560 และ 2563 ระดับประเทศได้รับรางวัลประเภทเกียรติบัตรทอง ในปี 2561

ในปี 2564 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับประเทศ และได้รับรางวัลประเภทเกียรติบัตรทอง ทั้งสาขาชลบุรีและสระบุรี ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและมุ่งปฏิบัติตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป