26/07/2023

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบรางวัลจากโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ปี 2566” ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

คุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคุณปวรินทร์ โชติ ผู้จัดการแผนก QEHS บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารกองทัพบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ

รางวัลการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

โครงการ Zero Waste to Landfill เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ภายในโรงงาน ได้แก่ Reduce การลดการสร้างของเสีย, Reuse การใช้ซ้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ เช่น การนำขยะย่อยสลายยากมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หรือการนำน้ำทิ้งกลับมาบำบัดใช้ใหม่ในโรงงาน โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการนำกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด/กำจัด เพิ่มมูลค่าของเสีย สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จากของเสียได้ทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “Zero Waste to Landfill (ของเสียไปสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์)”

โดยในปี 2566 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสระบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัล 3Rs - รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle
  2. รางวัล 3Rs+ - รางวัลประสิทธิภาพด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และด้านการลดปริมาณของเสียที่ต้องจัดการ

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะทำงานหลายฝ่าย โดยทางแผนก QEHS จะประเมินจากของเสียที่มีปริมาณมากและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นทำแผนงานเพื่อลดปริมาณของเสีย และวางแผนกิจกรรมการลดของเสียที่ใช้เข้าร่วมโครงการ อาทิ

  • การลดปริมาณเศษปูนทรายที่ส่งไปกำจัดโดยการรีไซเคิลเป็นแผ่นทางเดิน
  • การลดปริมาณการส่งกำจัดของเสียด้วยวิธีการฝังกลบให้เป็นศูนย์
  • การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการคัดเลือกน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องส่งออกไปกำจัดภายนอก


ทั้งนี้ ในปี 2561 ซิก้า ประเทศไทย โรงงานชลบุรี เคยได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าวจากการบริหารงาน 3Rs และรางวัล 3Rs+ ที่มีประสิทธิภาพด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และด้านการลดปริมาณของเสียที่ต้องจัดการ และรางวัล Zero Waste to Landfill Achievement

ความสำเร็จทั้งหมดนี้ ต้องขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังสอดคล้องกับค่านิยมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของซิก้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายผลการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ได้อย่างยั่งยืน (Sustainability) ต่อไป