การเสริมสร้างมูลค่าแก่ลูกค้า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะบริษัทระดับโลก บริษัทให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบโดยนําเสนอโซลูชั่นที่ยั่งยืนสําหรับการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังดําเนินโครงการและมาตรการต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และระบบนิเวศ

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ซิก้ามุ่งมั่นที่จะตรวจวัด ปรับปรุง รายงาน และสื่อสารการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง “มูลค่ามากขึ้น ผลกระทบน้อยลง” หมายถึง ความมุ่งมั่นของซิก้าในการเพิ่มมูลค่าของโซลูชั่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในขณะที่ลดความเสี่ยง และลดการใช้ทรัพยากร

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 ประการ มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ชุมชน/สังคมท้องถิ่น พลังงาน น้ำ/ของเสีย และความปลอดภัยในการทำงาน ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเสาหลักเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของซิก้า ซึ่งใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ÖGNI Project Vienna

โซลูชั่นที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลักของซิก้า มุ่งเน้นที่การจัดหาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความทนทาน และความสวยงามของอาคาร การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้ง และยานพาหนะ โซลูชั่นของซิก้าได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ

กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน 3 ประการ

จอห์น เอลคิงตัน เริ่มวัดความยั่งยืนในช่วงกลางทศวรรษ 1990 โดยครอบคลุมกรอบการวัดประสิทธิภาพในการทำงานใหม่ กรอบการบัญชีนี้เรียกว่า Triple Bottom Line (TBL) เป็นมากกว่าหมวดหมู่ดั้งเดิมของกำไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และมูลค่าผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับซิก้าสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายหลัก

Sika China – Project Team in front of Suzhou Center

เศรษฐกิจ

ซิก้ามีมุมมองระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจ ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัท สำหรับอาคารและงานอุตสาหกรรม ซิก้าเสริมความทนทาน  และเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงานและวัสดุ

มิติสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซิก้าตั้งเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการลดการใช้พลังงาน โดยส่งผลในเชิงบวกของการลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

มิติทางสังคม

สังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จ เมื่อคำนึงถึงข้อควรปฎิบัติ ซิก้ามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ หรือการช่วยเหลือโดยตรง

รายงานซิก้า GRI

มาตรฐาน GRI

ดูรายงาน Sika GRI ล่าสุด ข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานนี้จัดทำขึ้นตามตัวเลือกมาตรฐาน GRI นี่เป็นรายงาน GRI ฉบับที่หกของ Sika และครอบคลุมปี 2018

รายงานซิก้า GRI

เป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ

ซิก้ามีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN 2030 โดยมุ่งเน้นไปที่ 8 จาก 17 เป้าหมาย เหนือสิ่งอื่นใด ทั้งการก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์มีอิทธิพลอย่างมากต่อเป้าหมายเหล่านี้

Employees from Sika Chile

จรรยาบรรณของซิก้า

"จรรยาบรรณ" ของซิก้ากําหนดมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติสําหรับบริษัทและพนักงานทุกคน

Isnpire Project Sika Tanzania

ESG - มุ่งมั่นสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ซิก้าตั้งเป้าที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ ในขณะที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน นักลงทุน และชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ โปรดดูการนำเสนอของซิก้าในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตัวชี้วัดทั้งสามนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของซิก้าในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน