ความสุจริตและจริยธรรม

Sika Team Indonesia Muara Laboh

เราปฏิบัติตามกฎหมาย

เรายึดมั่นในความสุจริต

เรานำมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงมาใช้ในการทำงาน

เรามุ่งมั่นปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของซิก้าอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าประมวลจรรยาบรรณจะเคร่งครัดกว่ากฎหมายก็ตา
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับถือเป็นกรอบควบคุมกิจกรรมทั้งหมด
 • ประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ได้กำหนดระเบียบที่อาจเคร่งครัดกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นพนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับภายในฉบับอื่นด้วย
2. ห้ามติดสินบน ห้ามทุจริต
 • หลีกเลี่ยงการติดสินบนหรือการทุจริต ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ห้ามเสนอหรือรับประโยชน์ใด ๆ (เช่น เงินสด การเดินทางท่องเที่ยว ของขวัญ และอื่น ๆ) เพื่อผลประโยชน์อันมิชอบ (เช่น คำเสนอ การอนุมัติ การสั่งซื้อ การประกวดโครงการ และอื่น ๆ

  การติดสินบนและการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบเงินสด และประโยชน์ต่าง ๆ (เช่น การเดินทางท่องเที่ยว และของขวัญที่มากเกินไป) บุคคลหรือองค์กรที่เสนอประโยชน์เหล่านี้ ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้รับ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เสนอหรือรับประโยชน์ ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นใคร (เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท หรือบุคคลธรรมดา) และไม่ว่าประโยชน์จะมีมูลค่าเท่าใด ก็ถือเป็นสินบนหรือการทุจริต ซึ่งการเป็นต้องห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นของขวัญหรือการรับรองตามปกติ ซึ่งไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดผลประโยชน์อันมิชอบ (โปรดดูข้อ 3)
3. ของขวัญ การรับรอง และการบริจาค
 • ให้หรือรับเฉพาะของขวัญและการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบของซิก้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • การสนับสนุนหรือการบริจาคเพื่อการกุศลได้ตามระเบียบของซิก้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ซิก้าไม่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารกลุ่มเท่านั้น


ในเกือบทุกประเทศและตลาดอุตสาหกรรม การมอบของขวัญกำนัลและการรับรองที่เหมาะสม (เช่น การทานอาหาร การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม) เป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจ แต่สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นการติดสินบนและการทุจริตเมื่อถูกนำมาใช้เพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้รับ การจัดการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเป็นระยะเวลาหลายวัน รวมไปถึงการมอบของขวัญและการรับรองให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง บริษัททุกบริษัทจะต้องออกระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอาศัยหลักการขององค์กรเพื่อกำหนดว่า ของขวัญ การรับรอง การสนับสนุน และการบริจาคเพื่อการกุศลแบบใดที่สามารถทำได้ตามกรอบของประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะต้องกำหนดระดับการอนุมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าที่เกี่ยวข้อง สำหรับการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือการสนับสนุนทางการเมืองต้องได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารกลุ่ม


4.การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 • การทำธุรกิจจะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีความชอบธรรมกับทั้งทางลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า
 • ห้ามพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ตกลง หรือร่วมมือกับคู่แข่ง ในเรื่องกลยุทธ์ ราคา ตลาด ลูกค้า สินค้า การผลิต หรือประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด
 • ห้ามตกลงกับลูกค้าของซิก้าในเรื่องราคาขายต่อของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อสัญญาที่สำคัญ (เช่น การผูกขาด การห้ามแข่งขัน กิจการร่วมค้า) กับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal) หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายก่อน
 • ห้ามใช้การมีอำนาจเหนือตลาดในทางที่มิชอบ


บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการรวมตัวกันทางการค้า โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความเห็นหรือการตกลงกับคู่แข่งในเรื่องราคา หรือประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ การสัมมนา งานแสดงสินค้า และการประชุมขององค์กรทางการค้า หรือการแลกเปลี่ยนความเห็นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการเข้าซื้อกิจการ โดยหลักแล้ว การติดต่อกับคู่แข่งที่ได้รับอนุมัติจะต้องดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงของของซิก้า

5.หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัว กับผลประโยชน์ของซิก้า พนักงานต้องแจ้งข้อขัดแย้งดังกล่าวทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันกับซิก้า
 • ห้ามใช้ช่องทางธุรกิจของซิก้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง


การตัดสินใจในนามของซิก้าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว ห้ามทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับซิก้า

6.ห้ามการใช้ข้อมูลภายใน
 • ห้ามใช้ข้อมูลอันเป็นความลับที่อาจมีผลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหุ้นหรือหุ้นกู้ของซิก้า หรือในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นหรือหุ้นกู้ของซิก้าล่วงหน้า
 • ห้ามนำข้อมูลข้างต้นไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สาม
 • ห้ามใช้ข้อมูลอันเป็นความลับที่อาจมีผลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหุ้นหรือหุ้นกู้ของคู่ค้าของซิก้า หรือในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นหรือหุ้นกู้ของคู่ค้าของซิก้าล่วงหน้า หรือนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สาม

การซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลพิเศษภายในเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อันมิชอบเป็นความผิดตามกฎหมายประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ การห้ามใช้ข้อมูลภายในจะมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายหุ้นของซิก้า และยังรวมไปถึงการซื้อขายหุ้นของคู่ค้าของซิก้าด้วย ระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้ข้อมูลภายในของซิก้าจะกำหนดกฎเกณฑ์โดยเฉพาะ รวมถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายด้วย

7. รักษาความลับ/คุ้มครองข้อมูล
 • ปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ วิธีการ และการเงินของซิก้า
 • เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับระหว่างบุคคลภายในซิก้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • ห้ามเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่มีความจำเป็นทางธุรกิจ และต้องมีการลงลายมือชื่อในสัญญารักษาความลับเท่านั้น
 • เคารพข้อมูลอันเป็นความลับของบุคคลที่สาม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

การรักษาข้อมูลของซิก้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แม้ว่าซิก้าจะไม่มีนโยบายปกปิดข้อมูลที่จำเป็น ในการทำธุรกิจ แต่การป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก และนอกจากนั้น องค์กรยังให้ความสำคัญต่อการปกปิดข้อมูลของบุคคลที่สามด้วย

8.รักษาทรัพย์สินของซิก้า
 • ใช้ทรัพย์สินของซิก้า (เช่น อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ และอื่น ๆ) ด้วยความระมัดระวัง และใช้เพื่อการทำงานเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจากผู้บังคับบัญชา
 • ปกป้องดูแลทรัพย์สินจากความเสียหาย (เช่น การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การสูญหาย)

  พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของซิก้าเพื่อการทำงานเท่านั้นและต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
9.สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม ปราศจากการคุกคาม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน
 • ปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรมและด้วยความเคารพ
 • ห้ามเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ เพศสภาวะ เพศสภาพ อายุ และศาสนา

  การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรมและด้วยความเคารพเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณของซิก้า
10.ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย และสุขอนามัย และแนวทางปฏิบัติภายในที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติภายในที่เกี่ยวข้อง

  ซิก้ามีพันธกิจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย และกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติภายใน เพื่อประโยชน์ของพนักงาน ลูกค้า สาธารณชน และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป
11.คู่ค้าทางธุรกิจ
 • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ต่อผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ตัวแทน และผู้แทนจำหน่าย
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับของขวัญและการรับรอง ถึงแม้ว่าข้อบังคับดังกล่าวจะมีความเคร่งครัดกว่าประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้

  ซิก้าคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้บริการและขายสินค้าให้แก่ซิก้าจะยึดมั่นในจริยธรรมระดับเดียวกัน โปรดดูรายละเอียดในประมวลจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าของซิก้า

 

12.ปฏิบัติงานภายใต้หลักการโฟร์อาย (Four-Eye Principle)
 • การทำธุรกรรมในนามของซิก้าจะต้องมีการลงลายมือชื่อตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการอนุมัติเท่านั้น
 • ให้นำหลักการโฟร์อายไปใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีการตรวจสอบจากพนักงานอีกหนึ่งคน (a second pair of eyes)
 • ห้ามใช้ตราประทับส่วนตัวแทนการลงลายมือชื่อ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ใช้

  หลักการโฟร์อายเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมทางด้านจริยธรรมของซิก้า พนักงานที่มีอำนาจตรวจสอบอีกหนึ่งคน (a competent second pair of eyes) จะต้องตรวจสอบการทำธุรกรรม และต้องสร้างความมั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องและชาญฉลาด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้
13. ห้ามฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเหล่านี้
 • ห้ามอาศัยบุคคลที่สามเพื่อฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเหล่านี้

  ห้ามมอบหมายงานหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงให้กับบุคคลที่สาม (เช่น ตัวแทน ผู้แทนจำหน่ายที่ปรึกษา และอื่น ๆ) เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านี้

 

14.โปร่งใสตรวจสอบได้
 • ต้องสอบถามก่อนทุกครั้งหากมีข้อสงสัย
 • แจ้งและรายงานการทำธุรกรรมใด ๆ อย่างเหมาะสม
 • รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้น
 • รายงานให้ผู้บังคับบัญชา และคณะผู้บริหารกลุ่ม และ/หรือที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ทราบถึงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเหล่านี้
 • ผู้ที่แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

  ความโปร่งใสในเรื่องความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและการฝ่าฝืนที่ตรวจพบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ ความโปร่งใสยังมีความสำคัญในแง่ของการทำรายงานและทำบัญชีอย่างถูกต้อง พนักงานสามารถรายงานการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายองค์กร (Corporate) การกระทำที่ถูกกล่าวหาจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากพบว่ามีความผิดจริง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (รวมถึงการเลิกจ้าง) ส่วนผู้ที่แจ้งให้ทราบถึงการฝ่าฝืนจะได้รับการคุ้มครอง

15.การเป็นตัวอย่างที่ดี
 • ผู้บังคับบัญชาจะต้องทำหน้าที่ผู้นำโดยทำตนให้เป็นตัวอย่างและปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
 • เอาจริงกับการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้
 • สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสเพื่อที่จะได้สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

  การปลูกฝังจากส่วนบนไปยังส่วนล่างเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ประสบผลสำเร็จ การเป็นแบบอย่างที่ดีและการใช้นโยบายเอาจริงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

16. การปฎิบัติตามกฎ
 • พนักงานทุกคนของซิก้าต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • พนักงานจะทบทวนประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง
 • ผู้จัดการของซิก้าจะต้องยืนยันการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกปี
 • ผู้ประสานงานองค์กร (Corporate Functions) จะต้องฝึกอบรมและตรวจสอบเป็นประจำ

  พนักงานทุกคนของซิก้าจะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ ฝ่ายองค์กร (Corporate) จะมอบเครื่องมือและวิธีการที่จำเป็น ส่วนผู้จัดการฝ่ายจะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติประมวลจรรบาบรรณฉบับนี้ การคัดเลือก การฝึกอบรม และการตรวจสอบดูแลอย่างเหมาะสมของพนักงานก็มีความสำคัญเช่นกัน

17. กฎพื้นฐาน: กฎหนังสือพิมพ์ (Newspaper Rule)

ในกรณีที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะ หรือมีข้อสงสัย ให้ตรวจสอบการกระทำของตนโดยอาศัยกฎหนังสือพิมพ์ กล่าวคือ
คุณจะทำเช่นนั้นหรือไม่ หากการกระทำของคุณและรายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์?

ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้อาจระบุไว้เป็นการเฉพาะและอาจไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่กฎหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและปรับใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปได้กำหนดการทดสอบว่าการกระทำใดสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยก็ต้องสอบถามก่อน

18 คําถาม / ข้อเสนอแนะ

หากท่านข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ โปรดติดต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทนองค์กร (Corporate) ก่อน ท่านสามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะมาได้ที่อีเมล [email protected]