LANKO 361 CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีต

LANKO 361 CURE เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตพร้อมใช้ โดยเมื่อนำไปฉีดพ่นบนคอนกรีตสด LANKO 361 CURE จะก่อตัวเป็นผลึกขนาดเล็กขึ้นบนผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งช่วยชะลอการระเหยของน้ำ

  • ปกป้องคอนกรีตจากการระเหยของน้ำ
  • ช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตแห้งตัวเร็วเกินไป
  • พร้อมใช้