10/06/2021

ซิก้า ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน จึงดำเนินงานในโครงการ "ห้องน้ำเพื่อน้อง” เพื่อก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ทำให้นักเรียน ครู และบุคคลากร มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน

สรุปการดำเนินโครงการในปี 2564

ในปี 2564 ซิก้า ประเทศไทย ได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 2,400,00 บาท เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ จำนวนทั้งหมด 22 ห้อง ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 4 แห่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรี สระบุรี และลพบุรี และนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ SikaTop® -107 Seal TH, Davco TTB Plus, Davco Extra plus, Sikasil -129 Kitchen & Bathroom และ Lanko Loft มาใช้ในการก่อสร้าง อาสาสามัครที่เป็นพนักงาน จำนวน 143 คน ได้เข้าร่วมทำงานกันซึม งานตกแต่งผนังลอฟท์ และงานปูกระเบื้อง

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้างห้องน้ำ จำนวน 4 โรงเรียน มีดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี จำนวน 6 ห้อง
  2. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 6 ห้อง
  3. โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 6 ห้อง
  4. โรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จำนวน 4 ห้อง

ภาพห้องน้ำเดิมที่มีอยู่

บ้านธรรมรัตน์
หนองสองห้อง
วัดนายาว
บ้านหนองแขม

ภาพบรรยากาศการทำงานของอาสาสมัคร

ภาพห้องน้ำหลังจากก่อสร้างเสร็จ

ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้อง
ห้องน้ำ รร. บ้านธรรมรัตน์หลังสร้างเสร็จ
ห้องน้ำบ้านหนองสองห้องที่เสร็จแล้ว
นักเรียนบ้านธรรมรัตน์ กับ ห้องน้ำใหม่
นักเรียนบ้านหนองสองห้อง กับ ห้องน้ำใหม่

ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลของโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือในชุมชนของท่านผ่านช่องทางด้านล่าง  ทีมงานจะนำมาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและทำแผนนำเสนอโครงการในลำดับต่อไป

คุณอรวรรณ ขันธประณีต

บริษัท ซิก้า ประเทศไทย จำกัด

700/37 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ถ. บางนา-ตราด กม.57 ต. คลองตำหรุ
อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000