15/11/2021

ซีเมนต์กันซึม คุณภาพสูง SikaTop®-107 Seal TH ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานอาคารเขียว ระดับสากล LEED และ WELL Building Standard

SikaTop- 107 Seal TH pass testing standard LEED and WELL

SikaTop®-107 Seal TH ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ทากันซึม 2 ส่วนผสม ได้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน LEED v4 และ WELL Building Standard v2 ทั้งในส่วนของปริมาณสาร VOC ที่ปล่อยออกสู่อากาศ (VOC Emission) และปริมาณที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ (VOC Content) ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ซิก้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของอาคาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability) ตอบสนองกับการออกแบบอาคารเขียวตามมาตรฐานระดับสากล โดยสามารถเพิ่มคะแนนสำหรับอาคารที่ต้องการรับรองเป็นอาคารเขียวได้

WELL Building standard
LEED Standard